ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์

วิสัยทัศน์ จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติ  สังคมมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์

พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


>> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ <<