การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

|O1 โครงสร้าง|O2 ข้อมูลผู้บริหาร|O3 อำนาจหน้าที่ |

|O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |

   - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580

   - แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561-2565)

   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

|O5 ข้อมูลการติดต่อ|

|O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|

|O7 ข่าวประชาสัมพันธ์|

|O8 Q&A |

|O9 Social Network|

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

|O10 แผนดำเนินงานประจำปี|

   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

|O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน|

|O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี|

   - ระบบติดตามประเมินผลแผนงานฯ

   - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559

   - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560   

   - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

|O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน|

   - สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

|O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ|

   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรรค์

   - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานประมงค์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

|O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ|O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ|

|O17 E-Service|

   - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานอุตสหากรรมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

|O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี|

|O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รอบ 6 เดือน|

   - คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์

   - แบบรายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณฯ

|O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี|

   - ระบบติดตามประเมินผลแผนงานฯ

    - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

|O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|

   - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานปะกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

|O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ|

   - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานปะกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

|O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|

    - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

    - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

    - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

    - สำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

    - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

    - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

    - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

    - สำนักงานปะกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

    - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

    - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

|O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|

   - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานปะกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

|O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล|O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล|

|O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

|O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|

|O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต|

   - สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

|O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี|

|O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น|

   - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรรค์

   - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

|O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม|

   - สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรรค์

   - สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

|O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร|

   - Link1

   - Link2

|O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|

|O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี|

|O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|

|O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|

|O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี|

   - Link1

   - Link2

|O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน|

|O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี|

   - Link1

   - Link2

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

|O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ|

   - คำสั่งจังหวัด , พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562. ลว. 22พ.ค. 62 ,

    มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

   - สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานปุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

   - สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

|O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม|

   - สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

   - 

|O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง|

|O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|

|O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน|

|O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม|

   - Link1

   - Link2

|O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ|

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
              เว็บไซต์ของจังหวัด
| คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์ |
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
| โครงสร้างการบริหารงาน | คณะผู้บริหาร | หัวหน้าส่วนราชการ |
| แผนพัฒนาจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด(Direct link) |
แผนปฏิบัติราชการประจำปี / แผนปฏิบัติราชการประจำปี (Direct link) |
| การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี |

<td style="width: