การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

|O1 โครงสร้าง|O2 ข้อมูลผู้บริหาร|O3 อำนาจหน้าที่ |O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |

|O5 ข้อมูลการติดต่อ |O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง|O7 ข่าวประชาสัมพันธ์|O8 Q&A |O9 Social Network|

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

|O10 แผนดำเนินงานประจำปี|O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน|

|O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี|O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน|O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ|

|O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ|O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ|O17 E-Service|

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

|O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี|O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รอบ 6 เดือน|

|O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี|O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|

|O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ|

|O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

|O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล|O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล|

|O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

|O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต|

|O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี|

|O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น|O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม|

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

|O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร|O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี|

|O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|

|O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี|O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน|

|O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี|

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

|O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ|

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

|O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม|

|O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง|O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต|

|O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน|O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม|

|O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ|

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
              เว็บไซต์ของจังหวัด
| คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์ |
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
| โครงสร้างการบริหารงาน | คณะผู้บริหาร | หัวหน้าส่วนราชการ |
| แผนพัฒนาจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด(Direct link) |
แผนปฏิบัติราชการประจำปี / แผนปฏิบัติราชการประจำปี (Direct link) |
| การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี |

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
              ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
              ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 

1) สนง.เกษตรจังหวัดฯ |Link1|Link2|

2) สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ |Link1|Link2|

3) สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ |Link1|

4) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ |Link1|Link2|

5) สนง.เกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดฯ |Link1|

6) สนง.ประกันสังคมจังหวัดฯ |Link1|Link2|

7) สนง.พลังงานจังหวัดฯ |Link1|Link2|

8) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ |Link1|

9) สนง.จังหวัดฯ |Link1|Link2|

10) สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ |Link1|Link2|

11) สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดฯ |Link1|

12) สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ |Link1|Link2

13) สนง.คุมประพฤติจังหวัดฯ |Link1|

14) สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ |Link1|Link2

15) สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ |Link1|

16) สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ |Link1|


หมายเหตุ
: มีหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 11 ที่ไม่ต้องจัดทำแผนและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เนื่องจากเข้ากรณี วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 500,000 บาท) ตามมาตรา 56 (2) (ข)  จำนวน 16 หน่วยงาน (ตามไฟล์ที่แนบ)

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1) สนง.เกษตรจังหวัดฯ |Link1|Link2

2) สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ |Link1|Link2

3) สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ |Link1|

4) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ |Link1|Link2

5) สนง.เกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดฯ |Link1|

6) สนง.ประกันสังคมจังหวัดฯ |Link1|Link2|

7) สนง.พลังงานจังหวัดฯ |Link1|Link2|

8) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ |Link1|

9) สนง.จังหวัดฯ |Link1|

10) สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ |Link1|Link2|

11) สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดฯ |Link1|Link2|

12) สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ |Link1|

13) สนง.คลังจังหวัดฯ |Link1|Link2|

14) สนง.แรงงานจังหวัดฯ |Link1|Link2|

15) สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ |Link1|

16) สนง.ขนส่งจังหวัดฯ |Link1|

17) สนง.บังคับคดีจังหวัดฯ |Link1|

18) สนง.ที่ดินจังหวัดฯ |Link1|Link2|

19) สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ |Link1|Link2|

20) สนง.จัดหางานจังหวัดฯ |Link1|Link2|

21) สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ |Link1|

22) สนง.ประมงจังหวัดฯ |Link1|

23) สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดฯ |Link1|Link2|

24) สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ |Link1|Link2|

25) สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ |Link1|

26) สนง.คุมประพฤติจังหวัดฯ |Link1|Link2|

27) สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ |Link1|Link2|

28) สนง.สถิติจังหวัดฯ |Link1|Link2|

29) สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ |Link1|

30) สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ |Link1|Link2|

31) สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ |Link1|

32) ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดฯ |Link1|

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
|แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 (Direct link) |
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
              (ที่ผ่านมา)
| ผลการประเมิน | ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา | สรุปภาพรวมการประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 |

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
| ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม | การใช้จ่ายงบประมาณ |
ผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (pdf)
หนังสือสั่งการส่วนราชการบันทึกข้อมูลระบบ PADME |
EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน
| ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน |
EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
 

EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 
EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
 
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในจังหวัด
 
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในจังหวัด
 
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

    - ผวจ.นว. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2561
 
   - แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560-2564
 
   - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561

EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง
 
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

  |การออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (สนจ.นว)|
  |การขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ (สนง.สหกรณ์ จ.นว.)|
  |การขอรับมรดกสิทธิการเช่าซื้อที่ดิน (สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.นว.)|
  |การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก (สนง.สาธารณสุข จ.นว.)|
  |การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (สนง.ขนส่ง จ.นว.)|
  |การขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว (สนง.ขนส่ง จ.นว.)|
  |การโอนรถ (สนง.ขนส่ง จ.นว.)|
  |การชำระภาษีรถประจำปี (สนง.ขนส่ง จ.นว.)|
  |การจดทะเบียนรถ (สนง.ขนส่ง จ.นว.)|
  |การขอรับคืนเงินสมทบไม่พึงชำระของผู้ประกันตน ม.40 (สนง.ประกันสังคม จ.นว.)|
  |การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 39 (สนง.ประกันสังคม จ.นว.)|
  |การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 (สนง.ประกันสังคม จ.นว.)|
  |การสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สนง.ประกันสังคม จ.นว.)|
  |การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.นว.)|
  |การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สนง.พัฒนาชุมชน จ.นว.)|
  |การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนทำงานในประเทศ (สนง.จัดหางาน จ.นว.).pdf|
  |คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 (สนง.ท้องเที่ยวและกีฬา จ.นว.)|
  |คู่มือบริการประชาชน (สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นว.)|
  |การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.11(สนง.พลังงาน จ.นว.)|