Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

                  24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และส่วนราชการ ทำพิธีมอบบ้านโครงการ1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง มอบให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อน และเป็นประธานส่งมอบบ้าน โครงการ 1ตำบลซ่อม 1ตำบลสร้าง จำนวน 2 หลังได้แก่

                 1 บ้านนายประยูร เพ็งสุข  หมู่ที่4 ต.พระนอน และ

                  2 บ้านนางเครื่อง จันทร์อิ่ม หมู่ที่5  ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

                   โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์