Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN


+++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ +++

เรื่องการจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์

เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  

... คลิกที่นี่ ...

 

 

 

**** New!!! ดาวน์โหลด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 New!!! (23 พ.ค. 2561) ****


ประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการได้เอง
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิกที่นี่   [PDF] 


- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)

 

IMAGE 22 กันยายน 2561 ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บิ๊กซี 1-ศาลากลางจังหวัดตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00น.
วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561
                19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายจตุธรรม... Read More...
IMAGE ฝึกอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561
                7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ... Read More...
IMAGE แบงค์ปลอม ระบาด
วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561
                19  กันยายน 2561  เวลา 09.30 น.  อำเภอท่าตะโก... Read More...
IMAGE ทุนการศึกษา”พญานาคทอง”
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
                12 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ... Read More...
IMAGE ปกครอง ร่วมกับ สาธารณสุข อสม. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
               11 กันยายน 2561 เวลา 14.15 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ... Read More...
IMAGE แม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ /ผู้ด้อยโอกาส
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
                10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จูห้อง... Read More...
IMAGE ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง 10-19 กันยายน 2561
วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้  -... Read More...
IMAGE หารือเรื่องร้องเรียน เรื่อง กลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ RDF
วันศุกร์, 07 กันยายน 2561
                4 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น.  นายประทีป ศิลปเทศ... Read More...
IMAGE ประชุมรับฟังข้อพิพาทที่ดินของรัฐ
วันศุกร์, 07 กันยายน 2561
                3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายประทีป ศิลปเทศ... Read More...
IMAGE งานเปิดตัว แหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
               8 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายประทีป ศิลปเทศ... Read More...
ภาพเป็นเรื่อง
วันจันทร์, 17 กันยายน 2561
"ภาพเป็นเรื่อง"   เทปรายการที่ออกอากาศไปแล้ว...  ... Read More...
IMAGE อ.เก้าเลี้ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันจันทร์, 17 กันยายน 2561
https://youtu.be/WuFOrk_s-Lg เสน่ห์อาหารถิ่น วิถีชีวิตพอเพียง... Read More...