Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

**** New!!! ดาวน์โหลด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 New!!! ****


ประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการได้เอง
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิกที่นี่   [PDF] 


- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)

 

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษชั่วคราว (ครูต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
           ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ... Read More...
ภารกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2561
วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561
ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10... Read More...
ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561
            9 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ... Read More...
IMAGE ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ระหว่าง 18-26 เมษายน 2561
วันศุกร์, 27 เมษายน 2561
18 เมษายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้... Read More...