Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

**** New!!! ดาวน์โหลด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 New!!! (23 พ.ค. 2561) ****


ประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการได้เอง
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิกที่นี่   [PDF] 


- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)

 

IMAGE สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ขับเคลื่อนค่ายยุวชนคนคุณธรรม
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
..... นายสุรพล  เพ็งน้อย ... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ของจังหวัดนครสวรรค์
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
                16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชอนตะวัน... Read More...
IMAGE งานหล่อเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชา วัดวรนาถบรรพต
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
                16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  ... Read More...
IMAGE กาชาดกิ่งอำเภอลาดยาว จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
                 16 กรกฎาคม 2561   ตั้งแต่เวลา 09.00 น... Read More...
IMAGE พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุวานันท์ ครั้งที่ 12
วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
                 14 กรกฎาคม​ 2561​ เวลา​ 09.30​ น. ณ​ บริษัท... Read More...
ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 3- 12 กรกฎาคม 2561
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
                3 กรกฎาคม 2561 ศดธ.จ.นว.... Read More...
IMAGE อำเภอชุมแสงออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดท่าไม้
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
               12 กรกฎาคม 2561  เวลา 07.00 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์... Read More...