Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

 

**** New!!! ดาวน์โหลด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 New!!! (23 พ.ค. 2561) ****


ประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการได้เอง
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิกที่นี่   [PDF] 


- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)

 

IMAGE นครสวรรค์บรรยากาศคึกคักมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก
วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562
                ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง... Read More...
IMAGE ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม
วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562
                15 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. กระทรวงมหาดไทย โดย... Read More...
IMAGE โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่
วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562
               13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการ "วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดนครสวรรค์"
วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562
                15 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม
วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562
                14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางประภาวดี  สิงหวิชัย ... Read More...
IMAGE ชาวอำเภอแม่เปิน ร่วมบริจาคโลหิต
วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562
                12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย... Read More...
IMAGE เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562
                 13 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. คุณขวัญเมือง... Read More...
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเก้าเลี้ยว นครสวรรค์
วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562
 https://www.facebook.com/Lost.Somewhere.Together/posts/2215771888675054 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP... Read More...
IMAGE แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ปลามันครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ. 62
วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562
                5 กุมภาพันธ์ 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE ขอเชิญเที่ยวงานข้าวใหม่ปลามัน 2
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
  Read More...