Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

 

**** New!!! ดาวน์โหลด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 New!!! (23 พ.ค. 2561) ****


ประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.

การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการได้เอง
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิกที่นี่   [PDF] 


- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)

 

IMAGE โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอหนองบัว - อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเก้าเลี้ยว
วันจันทร์, 14 มกราคม 2562
                 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชนาธิป โคกมณี... Read More...
IMAGE พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
               10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... Read More...
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเก้าเลี้ยวไกล่เกลี่ยหนี้สิน
วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
               8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. กอ.รน.จว.นว ร่วมประสานงาน... Read More...
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่
วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2561
                  27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.... Read More...
IMAGE อำเภอพยุหะคีรีร่วมกับที่ดินจังหวัดตรวจสอบการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์
วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561
                 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น  นายสมบุญ... Read More...
IMAGE เชิญเที่ยวงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
                 จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่่ยว... Read More...
IMAGE OTOP นวัตวิถีตลาดต้องลอง
วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561
               21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น นายวิเชียร จูห้อง... Read More...
IMAGE ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังหยวก
วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561
               16 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย... Read More...