Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

..............................................................

++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ++

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

.. คลิก ..
...............................................................

 

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 New!!! (15 มี.ค. 2562)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  


ประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง
(มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ดำเนินการได้เองโดยมีเงื่อไขตามหลักเกณฑ์ คลิกที่นี่
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 

- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)

 

IMAGE พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562
                 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร... Read More...
IMAGE สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562
                21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ... Read More...
IMAGE คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาการขอประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562
                21 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 203... Read More...
IMAGE อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562
                20 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย... Read More...
IMAGE โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562
                15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562
                22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE งานแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562
                21 สิงหาคม 2562  เวลา 11.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE งานบวชศีลจารินี ปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562
                 20 สิงหาคม 2562  เวลา 16.00 น. นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร... Read More...
IMAGE ย้อนรอยเมืองเก่าเวสาลี
วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00  น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย... Read More...
IMAGE เชิญเที่ยวงาน ตลาดชุมชน "ตลาดท่าเรือคลองคาง" 23 พฤษภาคม 2562
วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562
                สถาบันวิจัยและพัฒนา... Read More...