Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

                รายงานผลการดดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ฉบับนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามธรรมเนียมที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วในการรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ ๑ และรอบปีที่ ๒

               ในรอบปีที่ ๓ รัฐบาลยังคงบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน ๖ กลุ่มงาน (Cluster) ประกอบด้วยกลุ่มงานด้านความมั่นคง กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ กลุ่มงานด้านสังคม กลุ่มงานด้านการต่างประเทศ กลุ่มงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และกลุ่มงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบายรัฐบาล ทั้ง ๑๑ ข้อ เช่นเดียวกันกับที่ได้เคยดำเนินการมาแล้วในรอบปีที่ ๑ และรอบปีที่ ๒ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการธำรงรักษาและเชิดชูสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติจากอัตลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย แก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนอย่างบูรณาการ โดยการขับเคลื่อนที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมในลักษณะประชารัฐ

               การดำเนินงานในรอบปีที่ ๓ อยู่ในช่วงระยะที่สามของการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ(Road Map) ที่ได้มีการกำหนดไว้เป็น ๓ ระยะ นับตั้งแต่เมื่อช่วงแรกที่รัฐบาลได้เข้ามารับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน นั่นคือ เป็นช่วงของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น การดำเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ ๓ จึงมีผลการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่การสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่อนาคตของประเทศ ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                         การผลักดันการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความก้าวหน้า

ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  อ่านฉบับเต็มที่ http://www.soc.go.th/bb_main71.htm