พิมพ์
หมวด: ข่าวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ฮิต: 140

10 กันยายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 09.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการรื้อฟื้นคดีความทางแพ่งจากการทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายทุน และปัจจุบันผู้ร้องอ้างว่าคู่สัญญาได้มีการบังคับหรือหลอกลวงให้มีการลงลายมือชื่อให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นของนายทุน และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ เจ้าหน้าที่ฯ ได้สอบถามข้อมูลพร้อมอธิบายกระบวนการข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ และได้แนะนำให้ผู้ร้องเข้าพบ ตำรวจภูธร จ.นว. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 09.40 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายกรณีบุตรหลานของตนได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถพ่วงกับบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งซึ่งผู้ร้องเป็นผู้ค้ำประกัน และปัจจุบันถูกบริษัทบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถดังกล่าว เนื่องจากผิดชำระค่างวดตามสัญญา ประกอบกับคู่สัญญาถูกดำเนินคดีควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสาร และสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้า ใจถึงกระบวนการคดีความทางแพ่ง หลังจากได้ฟังคำปรึกษาผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 11.15 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้ตรวจสอบเร่งรัดการจ่ายเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการให้กับพนักงานภายในหน่วยงาน ซึ่งกลุ่มผู้ร้องอ้างว่าในพื้นที่ข้างเคียงได้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเรียบร้อย แต่หน่วยงานของตนมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารการร้องเรียน พร้อมสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 11.30 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการติดต่อกับลูกหนี้ซึ่งได้มีการขอยืมเงินกันโดยไม่มีสัญญากู้ยืมเงินแต่อย่างใด และปัจจุบันได้มีการติดตามทวงถามหนี้ดังกล่าวแล้ว แต่ถูกลูกหนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมให้คำแนะนำให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - 12.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดแบ่งทรัพย์มรดก ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าถูกจัดการแบ่งทรัพย์มรดกไม่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องติดตามกระบวนการต่างๆทางศาลเพื่อใช้ในการพิสูจน์สิทธิในอำนาจการพิจารณาคดีต่อไป

 

 - 12.30 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการทำประกันคุ้มครองน้ำท่วมจากการทำการเกษตร ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าตนได้ทำประกันแต่ไม่รับการคุ้มครองแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริง พร้อมอธิบายและชี้แจ้งให้กับผู้ร้องเข้าใจตามกระบวนการต่างๆของการพิจารณาหลักเกณฑ์ให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำชี้แจงผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

11 กันยายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 08.40 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการถูกบ้านข้างเคียงรังวัดสอบเขตที่ดินแล้วได้มีการชี้แนวเขตรุกล้ำเข้ามาพื้นที่ของผู้ร้อง พร้อมกับได้มีการปลูกสร้างบ้านโดยมีชายหลังคาบ้านล้ำมาที่บ้านผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องเข้าติดต่อกับ สนง.ที่ดิน จ.นว. เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 09.20 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการถูกฟ้องขับไล่ที่เนื่องจากผู้ร้องได้อาศัยอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และปัจจุบันเจ้าของกรรมสิทธิ์มีฐานะเป็นป้าของผู้ร้อง แต่ได้ยื่นเรื่องฟ้องขับไล่ผู้ร้องดังกล่าวตามคำสั่งศาล เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมตรวจสอบเอกสารและได้อธิบายกระบวนการยุติธรรมให้กับผู้ร้องเข้าใจ และแนะนำให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

 - เวลา 10.15 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการที่มีหนังสือทวงถามการค้ำประกันเงินกู้ กยศ. ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าไม่รู้จักกับบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามพร้อมตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และติดต่อประสานกับ กยศ. เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและได้อธิบายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 13.30 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยโดยมีการจัดทำหนังสือสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ร้องมีความสงสัยในการจัดทำนิติกรรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายกระบวนการต่างๆตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ  หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

12 กันยายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 10.15 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาจากการถูกทำร้ายร่างกายสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เฉี่ยวชนกัน และผู้ร้องถูกคู่กรณีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ พร้อมกับ จนท.ตร.ไม่ยินยอมรับแจ้งความของผู้ร้องซึ่งอ้างว่าให้เป็นหน้าที่ของ บริษัทประกันรถยนต์เป็นฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลและดูวิดิโอวงจรปิดที่ผู้ร้องนำมาเป็นหลักฐานของพฤติกรรมของคู่กรณี พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องเข้าพบ จนท.ตร. อีกครั้งเพื่อแจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกาย หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

 - เวลา 14.45 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีกลุ่มผู้ร้องมาขอความช่วยเหลือซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผู้เหมาก่อสร้างโครงการถนนของหน่วยงานของรัฐ และปัจจุบันถนนดังกล่าวได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ แต่ผู้รับเหมาไม่ยินยอมจ่ายเงินค่าจ้างตามตกลง เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มผู้ร้อง พร้อมประสาน สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.นว. มาชี้แจ้งข้อมูลทำความเข้าใจเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและจะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

14 กันยายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 10.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการถูกบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาด จากการเป็นคู่สัญญาเงินกู้และได้ขาดส่งชำระค่างวด และปัจจุบันทรัพย์ที่ถูกยึดตามกระบวนการของกฎหมาย มีบุคคลเข้ามาซื้อทรัพย์ดังกล่าว แต่ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะขอไกล่เกลี่ยกับผู้ซื้อดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารและได้อธิบายตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าตามวิธีการและการต่างๆของกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำปรึกษาผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 10.40 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการน้ำท่วมขังบ้านพักอาศัยของตน และได้อ้างว่าที่ดินข้างเคียงได้มีการถมดินสูงกว่าบริเวณบ้านของผู้ร้อง ทำให้น้ำไม่มีที่ระบาย เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบข้อมลเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 12.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการขอแหล่งเงินทุนในการเข้ามาช่วยเหลือผู้ร้องจากการกู้เงินกับนายทุนเพื่อทำการเกษตร และปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะให้หน่วยงานหรือสถาบันทางการเงินของรัฐเข้ามาช่วยเหลือดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 เวลา 13.20 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาจากการที่บุตรหลานของตนได้ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และปัจจุบันได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฯ ซึ่งผู้ร้องมีความกังวลในรูปคดีกลัวคดีล่าช้าและไม่มีความเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆของเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ร้องจนเป็นที่เข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

17 กันยายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 08.45 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการอุทิศที่ดินให้กับหน่วยงานกลุ่มเกษตรกองทุนเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารที่ทำการ และซึ่งปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวได้มีการยุบตัวลง ทำให้เจ้าของพื้นที่ข้างเคียงครอบครองทำประโยชน์และปิดเส้นทางสัญจรของบุคคลบริเวณเดียวกับ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร้องเขียนคำร้องพร้อมกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป

 

 - เวลา 09.15 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มีบริเวณติดกับพื้นที่ทำการเกษตรของผู้ร้อง ได้มีการปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่ทำการเกษตรของผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องเกิดความเสียหาย และได้มีร้องเรียนกับหน่วยงานในพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 11.40 น. ศดธ.จ.นว และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกรณีผู้ร้องขอส้วมเคลื่อนที่ดังกล่าว และทางจังหวัดได้ช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 15.20 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งผู้ร้องมีความประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีกรณีการนำรถยนต์ของตนไปจำนำไว้กับนายทุน และปัจจุบันผู้ร้องนำเงินมาเพื่อชำระเงินกู้ดังกล่าว แต่ถูกปฏิเสธจากนายทุน จึงได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมกับรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับ ตร.ภจว.น.ว. เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 16.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้ตรวจสอบการปิดกั้นทางสัญจรเข้าออกบ้านพักอาศัยของผู้ร้อง ซึ่งได้มีบุคคลแอบอ้างในการครอบครองที่ดินดังกล่าวซึ่งปัจจุบันที่ดินที่ผู้ร้องอาศัยอยู่เป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูล พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป

 

18 กันยายน 2561 ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

- เวลา 09.05 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ขอคำปรึกษาการรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับบุคคลซึ่งรู้จักกันได้ว่าจ้างให้ทำการก่อสร้าง ปัจจุบันก่อสร้างจนแล้วเสร็จแต่ผู้ร้องยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างแต่อย่างใด และได้ติดตามทวงถามแต่ถูกผลัดปฏิเสธมาหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาของผู้ร้องเบื้องต้น และได้ประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยและให้คำแนะนำด้านกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

   - เวลา 09.30น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาการลื้อถอนร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณในเขตพื้นที่เช่าของการรถไฟซึ่งได้มีโครงการที่จะก่อสร้างรถไฟรางคู่ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

   - เวลา 11.30 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายกรณีถูกคำสั่งศาลฟ้องร้องยึดทรัพย์บังคับคดีขายทอดตลาด เนื่องจากผู้ร้องได้ทำสัญญาจำนองบ้านพร้อมที่ดินไว้กับสถานบันทางการเงินและปัจจุบันไม่ได้ชำระค่างวดตามสัญญา เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารต่างๆ และได้อธิบายกระบวนการต่างๆตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

   - เวลา 13.15 น. ศดธ.จ.นว.ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หลังบ้านของผู้ร้อง ซึ่งปัจจุบันต้นไม้ได้มีการหักหล่นมาใส่หลังคาบ้านของผู้ร้องจนได้รับความเสียหาย และเกรงว่ามีพายุฤดูฝนอาจจะทำให้ต้นไม้ดังกล่าว หักล้มทับบ้านของผู้ร้องได้ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมดูภาพเอกสารประกอบคำร้องดังกล่าว แบะได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

 

    - เวลา 14.30 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเนื่องจากกลุ่มผู้ร้องถูกจ้างวานให้ใช้บัตรประชาชนในการซื้อโทรศัพท์ และได้ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนหนึ่ง และปัจจุบันมีบิลเรียกเก็บเงินค่าให้บริการรายเดือนแจ้งมาให้กับผู้ร้องชำระ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆตามหลักข้อกฎหมาย และให้คำแนะนำผู้ร้องรวมกันเพื่อไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับ จนท.ตร. เพื่อให้ความช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงแบะเข้าสู่กระบวนการต่างๆตามกฎหมายต่อไป

 

19 กันยายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 09.15 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาขอให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือในการปล่อยเงินกู้ให้เข้าสู่ในระบบ ซึ่งปัจจุบันผู้ร้องไม่มีเงินพอที่จะชำระหนี้ให้กับนายทุนที่ได้นำที่ดินของตนไปจดจำนองไว้กับนายทุน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบเอกสาร และได้อธิบายกระบวนการให้ความช่วยเหลือต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆของหน่วยงานของรัฐ และได้ประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 09.40 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาให้ช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับนายทุน ซึ่งผู้ร้องได้ทำสัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้กับนายทุนถูกตามกฎหมาย และปัจจุบันใกล้จะครบกำหนดตามสัญญาแต่ผู้ร้องเองยังไม่มีเงินที่จะพอในการชำระไถ่ถอนตามสัญญา เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารพร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ และได้ประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 12.50 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีผู้ร้องขอยื่นเอกสารการร้องเรียนเพิ่มเติมจากกรณีที่เคยร้องเรียนไว้จากการผิดสัญญาเช่าซื้อรยนต์กับบริษัทไฟแนนซ์ และปัจจุบันถูกหนังสือติดตามทวงถามหนี้พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูง เจ้าหน้าที่ฯ ประสานกับ สคบ.จ.นว. เพื่อดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจห้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 13.35 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปิดกั้นเส้นทางการสัญจรบนถนนของบริเวณบ้านใกล้เคียงของผู้ร้อง โดยมีการทำสั่งกีดขวางทำให้ผู้ร้องสัญจรไม่สะดวก และคับแคบ เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารและสอบถามข้อมูลเบื้อง พร้อมอธิบายว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้มีการยื่นไว้แล้วกับเจ้าหน้าที่ หลังจากได้ฟังคำอธิบายผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 13.55 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยการซื้อสินค้าของเล่นบุตรโดยมีการโฆษณาเสนอขายสินค้าเกินความเป็นจริง และได้มีการโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริง และมีการเรียกเก็บสินค้าที่มีราคาสูงจนผิดปกติ โดยมีการผ่อนชำระเป็นค่างวด เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว และได้อธิบายกระบวนการตามหลักอำนาจหน้าที่ของ สคบ. ให้กับผู้ร้องเข้าใจ พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์