Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                 19 กันยายน 2561 นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอพยุหะคีรีนายกและเจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กาชาด เละประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำพิธีมอบบ้านกาชาดให้กับคนพิการ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ งบสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561  พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ ป้ายบ้านกาชาดและถุงยังชีพ จำนวน 2 ราย คือ 1. นายอู๋    เพ็ชร์รัตน์  ม.7 ต.ยางขาว     2.นายปัญญา   พุกสุข   ม.15  ต.นิคมเขาบ่อแก้ว  ณ เขตพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี

                  19  กันยายน  2561 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 424 ราย บริจาคโลหิตได้จริง 269 ราย คิดเป็นจำนวนโลหิต 121,050 ซีซี

 

                   20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง/ประธานที่ปรึกษากรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดฯและคณะกรรมการกิ่งกาชาดฯออกเยี่ยมผู้ยากไร้ดังนี้

  1. เยี่ยมครอบครัวรายนางแฉล้ม เนียมคำ  ที่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ที่มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ที่แน่นอน อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ดูแลครอบครัวที่ 4  ชีวิต ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น  ข้าวสาร นมกล่อง  เครื่องกระป๋อง ไข่ นำมันพืช   และเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท
  2. เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนางสาวณิชารีย์ สริเจริญ ที่ได้รับอุบัติเหตุโดนรถยนต์ชน จนต้องตัดขา กิ่งกาชาดฯได้มอบเงิน  1,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว

โดย  อำเภอพยุหะคีรี อำเภอชุมแสง