Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                27 กันยายน 2561 นางสุจิตรา  อินดนตรี  ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งที่ 2 จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ. เครืองาม) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

                 โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์