Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                18  ตุลาคม 2561  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี ได้นำส่วนราชการ อาทิ สภ.พยุหะคีรี , สนง.ท้องถิ่น , สาธารณสุข , รพ.พยุหะคีรี , สนง.พัฒนาชุมชน ฯลฯ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และมอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสจำนวน 15 ชุด ณ วัดหัวงิ้ว  หมู่ที่ 9  ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

                19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น บ้านหนองโขมง ตำบลสระแก้ว นายอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยส่วนราชการ อบต สระแก้ว นำบริการออกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ซึ่งได้ชี้แจงข้อราชการ ข้อห่วงใยประชาชนการเตรียมการรับภัยแล้ง เปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำความสะอาดหมู่บ้าน จิตอาสา ยาเสพติด การเตรียมการเลือกตั้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไทยนิยมยั่งยืนให้โปร่งใสตรวจสอบได้

                  โดย  อำเภอพยุหะคีรี อำเภอลาดยาว