Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:39 น.  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยเคลื่อนที่ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 งบประมาณประจำปี 2562" ณ วัดโคกกร่าง หมู่ที 2 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการต่างๆ

                ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนในพิ้นที่ตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

                โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์