Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นางสาววัชรีย์. พงษ์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ร่วมกับ ชุดปฎิบัติการมวลชน/ข่าว พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การเปิดน้ำเหมืองไฟฟ้าที่ ม.10 ต.หัวดง เข้าพื้นที่การเกษตร(ข้าวโพด) ได้รับความเสียหายเป็น ค่าพันธุ์ข้าวโพด,ค่าจ้างแรงงานคนหยอดข้าวโพดและค่าปุ๋ย รวมค่าเสียหาย 6,470 บาท

      ผลจากการไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ โดยผู้ถูกร้อง ยินยอมจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ร้อง ที่จำนวน 4,500 บาท ทั้งสองฝ่ายยุติปัญหา พร้อมได้จ่ายเงินค่าเสียหายดังกล่าว ณ บริเวณที่เกิดข้อพิพาท

โดย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเก้าเลี้ยว