Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การบริหารและการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 3rd National Conference & 1st International Conference Management and Development in the Thailand 4.0 Era โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเสวนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ เจ้าพระยา convention Hall  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

                 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์