ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา นครสวรรค์ เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการทำศึกสงครามมาทุกสมัย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นหัวเมืองชั้นตรีซึ่งปรากฏอยู่ตามกฎหมายเก่าในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ ราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ว่าด้วยเรื่องดวงตราประทับหนังสือที่ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงใช้ในราชการ

          ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่  ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีระยะทางจากกรุงเทพฯ ทางถนน ๒๓๗ กิโลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ ๒๕๐ กิโลเมตร พื้นที่ของจังหวัด ๙,๕๙๗.๖๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕,๙๙๘,๕๔๘ ไร่  

อาณาเขตการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์จัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น ๑๕ อำเภอ ๑,๔๓๒ หมู่บ้าน ๑๒๘ ตำบล และจัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๒๑ แห่ง (เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลตำบล ๑๘ แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒๑ แห่ง

          ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบประมาณ ๓ ใน ๔ ของพื้นที่จังหวัด มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำยม และ แม่น้ำน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านช่วงกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบ พื้นที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานี ป่าทึบของจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด เป็นพื้นที่ราบลาดเทติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก  มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัด

ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นชัดเจน ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน – ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายเดือนธันวาคม – กลางเดือนมกราคม  โดยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี หากปีใดปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ำท่วม ถ้าปริมาณฝนต่ำกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะประสบปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายท้องกระทะ หรือผีเสื้อกางปีกบิน

....

โครงสร้างพื้นฐาน

        Ÿ ด้านพลังงาน

                                                จังหวัดนครสวรรค์มีโรงไฟฟ้า ๑๖ แห่ง ประกอบด้วย

ชื่อสถานประกอบกิจการ

ชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลัง

ขนาดกำลังการผลิต (MW)

ขนาดกำลังการผลิต (kVA)

๑. บริษัท ดิเอ็มฟาซีส จำกัด

ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากกระบวนการผลิต

เอทานอลและกากมันสำปะหลัง}

๐.๙๕

๑,๑๘๗.๕๐

๒. บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด

ชีวมวล (Biomass){Gasification จากไม้สับและเศษไม้}

๒,๕๐๐.๐๐

๓. บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด

ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้,ขี้เลื่อย)}

๑๑,๒๕๐.๐๐

๔. บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}

๕๐

๖๒,๕๐๐.๐๐

๕. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล        ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}

๕๐

๖๒,๕๐๐.๐๐

๖. บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}

๖๐

๗๐,๕๘๙.๐๐

๗. บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด

ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass){น้ำกาก

ส่าเข้มข้น}

๘๕

๑๐๔,๗๐๗.๐๐

๘. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล        ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)               สาขา ๓

ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)

๓๒.๕

๔๐,๖๒๕.๐๐

๙. บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด

ถ่านหิน (Coal)

๓,๗๕๐.๐๐

๑๐. บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์             แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

ถ่านหินและน้ำมันยางดำ

๓๑.๙๙๙

๓๙,๙๙๘.๗๕

๑๑. บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (โครงการตาขีด)

พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Polycrystalline ขนาด ๒๘๐ Wp

๖.๕

๖,๕๐๐.๐๐

๑๒. บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (โครงการตาสัง)

พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Polycrystalline}

๖.๕

๖,๕๐๐.๐๐

๑๓. บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด

พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}

๗,๐๐๐.๐๐

๑๔. บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี จำกัด

พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}

๗.๐๙๕

๗,๐๙๕.๐๐

๑๕. บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด

พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}

๙๐

๙๐,๐๐๐.๐๐

๑๖. บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด

พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Thin Film (Amorphous-Si)}

๑.๑๓

๑,๑๓๐.๐๐

รวม

๔๔๒.๖๗๔

๕๑๗,๘๓๒.๒๕

 

และมีกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง ประเภท ข. (มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐บาท)

ที่มา : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กฟผ. กฟน. กฟภ. และ พพ. ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔

 ....

สภาพเศรษฐกิจ

            ๙) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด

                ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครสวรรค์ ณ ราคาปีปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  มีจำนวน ๑๑๗,๖๘๕ ล้านบาท มากเป็นลำดับ ๓ ในภาคเหนือ(๑๗จังหวัด) และเป็นลำดับ ๒๔ ของประเทศ   เพิ่มขึ้นจำนวน ๙๑๙ ล้านบาทจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑๖,๗๖๖ ล้านบาท อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP แบบปริมาณลูกโซ่) ลดลงร้อยละ -๐.๔๓ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมลดลง ภาคบริการเพิ่มขึ้น โดยสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ลดลง -๑,๐๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -๒.๗๑ ภาคอุตสาหกรรมลดลงจำนวน -๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -๐.๑๘  ภาคบริการเพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๙๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน จำนวน ๑๒๖,๖๗๙  บาทต่อคน มากเป็นลำดับ ๕ ในภาคเหนือ และเป็นลำดับ ๓๒ ของประเทศ เพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๑๕๔ บาท (จากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๔,๕๒๕ บาท)   สาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์   ๕ ลำดับแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง, การผลิต, การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์, การศึกษา และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยมีมูลค่ารวม ๘๙,๖๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดทั้งหมด   

                เมื่อพิจาณาอัตราการเติบโตของ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖๑ กับ ๒๕๖๒ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลดลงร้อยละ -๐.๔๓ เมื่อเทียบระหว่างสาขาอุตสาหกรรมที่การเติบโตของ GPP ลดลงหรือติดลบในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ลดลงร้อยละ – ๒.๓๙, การผลิตลดลงร้อยละ -๔.๖๓, กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนลดลงร้อยละ -๑๓.๔๔,  การศึกษา ลดลงร้อยละ –๒.๑๗ และกิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ลดลงร้อยละ –๐.๗๗  สาขาอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงขึ้น ได้แก่  ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ   

๑๘.๗๕, ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๙๓,  การทำเหมืองแร่ และเหมืองหินเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๕.๓๐, การก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๘๒ และที่พักแรมและบริการด้านอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๕๖

....

            ๑๐) รายได้เฉลี่ยของประชากร

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 จังหวัดนครสวรรค์มีรายได้เฉลี่ย จำนวน ๘3,159.76 บาทต่อคนต่อปี อำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุด คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน ๙7,383.94 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ อำเภอตากฟ้า จำนวน ๙7,315.18 บาทต่อคนต่อปี  และอำเภอบรรพตพิสัย จำนวน 84,453.11 บาทต่อคนต่อปีตามลำดับ อำเภอที่มีรายได้ต่ำสุด คือ อำเภอชุมตาบง จำนวน 60,441.07 บาท
....

 

ด้านสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำ

          ปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำเสื่อมโทรมลง เนื่องจากแหล่งน้ำมีความสกปรกไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค นอกจากจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบนิเวศแหล่งน้ำ โดยทำให้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตลดลงแล้วยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประชาชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลเสียหลักต่อสุขภาพอนามัย หากมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีความสกปรกหรือมีการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่มาจากน้ำเสียชุมชนรองลงมาเป็นน้ำเสียอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตามลำดับ ซึ่งน้ำเสียจากชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญเป็นอินทรีย์สาร เมื่อระบายลงสู่แหล่งน้ำทำให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำลดลง(DO) หรือมีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์เพิ่มขึ้น(BOD) และแบคทีเรียในน้ำมีปริมาณสูงขึ้น(TCB) จากสาเหตุหลักที่มาจากการการปล่อยน้ำเสียจากชุมชน จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๑๔๒ แห่ง เป็นชุมชนเมืองระดับเทศบาล จำนวน ๒๑  แห่ง (เทศบาลนคร จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลเมืองจำนวน ๒ แห่งและเทศบาลตำบล ๑๘ แห่ง) และเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒๑ แห่ง ซึ่งหากจำแนกตามที่ตั้งพบว่ามีเทศบาล/อบต. ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายหลักจำนวนมาก โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง จำนวน ๑๙ แห่ง แม่น้ำน่านจำนวน ๑๑ แห่ง และแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑๕ แห่ง ...

ปริมาณน้ำบาดาลต้นทุน

                             จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำบาดาลต้นทุนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด รวม ๗๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีปริมาณน้ำบาดาลต้นทุนที่สามารถนำมาใช้ได้มากที่สุด
ที่อำเภอไพศาลี และมีปริมาณน้ำบาดาลต้นทุนที่สามารถนำมาใช้ได้น้อยที่สุดที่อำเภอเก้าเลี้ยวและอำเภอชุมตาบง

 

อำเภอ

ปริมาณน้ำบาดาลต้นทุนที่สามารถนำมาใช้ได้
(ล้าน ลบ.ม. / ปี)

อำเภอ

ปริมาณน้ำบาดาลต้นทุนที่สามารถนำมาใช้ได้
(ล้าน ลบ.ม. / ปี)

อำเภอเก้าเลี้ยว

๑๙

อำเภอแม่วงก์

๖๗

อำเภอโกรกพระ

๒๓

อำเภอลาดยาว

๕๙

อำเภอชุมแสง

๔๕

อำเภอชุมตาบง

๑๙

อำเภอท่าตะโก

๖๘

อำเภอแม่เปิน

๒๓

อำเภอบรรพตพิสัย

๕๘

อำเภอตากฟ้า

๓๘

อำเภอหนองบัว

๖๖

อำเภอตาคลี

๖๖

อำเภอพยุหะคีรี

๕๓

อำเภอไพศาลี

๗๗

อำเภอเมืองนครสวรรค์

๕๘

รวม

๗๔๐

 

              

               บ่อบาดาลที่มีใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๖๔) แบ่งเป็นประเภทอุปโภค – บริโภค 646 บ่อ ประเภทเกษตรกรรม 477 บ่อ และประเภทธุรกิจ 217 บ่อ รวม ๑,340 บ่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๔)        .... 

..................

อ่านเพิ่มเติม   สามารถดาวน์โหลดได้ที่  --ดาวน์โหลด --กลุ่มงานยุทธศาสตร์--ข้อมลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์... หรือตาม link ด้านล่าง

ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2564

ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2565 ฉบับ 14 กุมภาพันธ์ 2565