Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

           ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา

             ในการจัดงานนี้ มีกิจกรรมคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคล ชุมชนและสังคมในภาพรวม   จึงให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2562 จังหวัดละ 1 คน ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดได้ตาม link

             https://drive.google.com/file/d/1NayDwAGUSMIHPlntJOYyEKKRDiR-Tjsm/view

   https://drive.google.com/file/d/1MEVdIr9wmhTqvIxArNbuHSFbCaBC6XSd/view

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวอมรรัตน์  แสงพิชัย หมายเลขโทรศัพท์056-803-532-5

              โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

 

                            

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน    QR Code นี้