Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. กอ.รน.จว.นว ร่วมประสานงาน กกล.รส.จว.นว. ร่วมกับ ศดธ.จว.นว ,พมจ.จว.นว ,หมู่รส.ประจำอ.เก้าเลี้ยว ร้อยร.ส.ที่ 1 (มทบ.31)  ศดธ.อ.เก้าเลี้ยว , เกษตร อ.เก้าเลี้ยว ,สหกรณ์การเกษตร อ.เก้าเลี้ยว,สหกรณ์ จว.นว, ธกส.อ.เก้าเลี้ยว  ผญ.บ.ม.8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยวฯ

               กรณีมีราษฎรในพื้นที่ ม.8 ต.เขาดิน จำนวน 2 ราย ,ม.1 ต.เขาดิน จำนวน 1 ราย  ได้ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ว่า ครอบครัวได้กู้เงินสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด มาลงทุนทำเกษตรกรรม แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จำนวน 3 ราย หนี้สินรวม 4.9 ล้านบาท

               โดยมี  นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว  เป็นประธานในการประชุมสรุปแนวทางการแก้ไข โดยให้ผู้ร้องพิจารณา 2 แนวทางดังนี้

                1.ให้ผู้ร้องขายที่ดินให้กับสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยวฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ โดยสหกรณ์มีกำหนดให้สามารถไถ่ถอนได้ในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ระหว่างนั้น สามารถให้ผู้ร้องเช่าทำกินได้ในที่ดินดังกล่าว.

                2. ธกส.อ.เก้าเลี้ยว แจ้งว่าผู้ร้องสามารถเข้าโครงการคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดี และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้แล้ว ถึงจะเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งมีคณะกรรมการของ ธกส.ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาในกรณีดังกล่าว

                ผู้ร้องเข้าใจและมีความพึงพอใจในการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ โดยผู้ร้องจะทำแนวทางไปทบทวนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                โดย อำเภอเก้าเลี้ยว