Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

10 มกราคม 2562 ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดการดำเนินงานตาม "แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง" โดยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทางคือครัวเรือน และการบริหารจัดการขยะกลางทางและปลายทาง ซึ่งได้เริ่ม Kick off ดำเนินการตามแผน เมื่อวานนี้ (9 มกราคม 2562) พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงานตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยได้มอบนโยบายให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมตามหลักการ 3 ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) ใช้ใหม่ (Recycle) และต้องซักซ้อมประชาชนให้แยกขยะตั้งแต่ต้นทางแหล่งกำเนิด โดยใช้วิธีรณรงค์ให้ทุกบ้านแยกขยะใส่ถุงธรรมดาและจัดทำสัญลักษณ์ติดถุงเพื่อแยกประเภท 4 ประเภท คือ สีน้ำเงิน ขยะทั่วไป สีเหลือง ขยะรีไซเคิ้ล สีเขียว ขยะอินทรีย์ และสีแดง ขยะอันตราย โดย อปท. ต้องกำหนดห้วงเวลาการเก็บขยะแต่ละประเภทและแจ้งให้ประชาชนทราบ และสำหรับในพื้นที่สาธารณะ ต้องมีถังขยะอย่างน้อย 2 สี คือ สีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป และสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล

          ในด้านการจัดการขยะปลายทาง ให้ อปท. รวมกลุ่ม (Clusters) หารือกันว่าจะทำอย่างไรกับการกำจัดขยะในพื้นที่ ซึ่งเมื่อหารือกันแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานไปหารือกันว่าจะดำเนินการกับขยะในพื้นที่อย่างไร และแจ้งเรื่องมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมทุนก่อน อปท. จะเชิญภาคเอกชนมาร่วมดำเนินการตามกฎหมายร่วมทุน และหากดำเนินการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องเสนอไปยังคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน ตามกฎหมายต่อไป

          ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำจัดขยะให้หมดไป โดยไม่ใช้การฝังกลบ เพราะจะเกิดปัญหากับลูกหลานในอนาคต ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด คือ การเผาและแปรรูปเป็นพลังงาน และถ้ากำจัดไม่ถูกวิธี ก็จะแก้ปัญหาไม่หมดอย่างแท้จริง ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาล

          โอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน "เริ่มต้น" แยกขยะก่อนทิ้ง และร่วมกันรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือกันจัดการขยะที่ต้นทาง ด้วยการ “แยกขยะก่อนทิ้ง” ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก งดใช้โฟม เพื่อร่วมเปลี่ยนเมืองไทยให้สะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน

 

โดย กองสารนิเทศ สป.มท  ครั้งที่ 9/2562