6 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบูรณาการกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ 1 (มทบ.31) ,สาธารณสุขเก้าเลี้ยว , อบต.หนองเต่า , ปศุสัตว์เก้าเลี้ยว , รพ.สต.หนองเต่า , ผญบ.ม.3 หนองเต่า และจิตอาสา  กรณีผู้ร้องปกปิดชื่อ ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสุกร บ้านยางใหญ่  ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว.  ผลจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีการเลี้ยงสุกรจำนวน 4 โรงเรือนจริง โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของโรงเลี้ยงสุกร ดังนี้

  1. เก็บมูลสุกรก่อนแล้วล้างคอกวันละ 2 ครั้ง
  2. ใส่จุลินทรีย์อย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสมกับจำนวนสุกรที่เลี้ยง
  3. บ่อพักน้ำจากการล้างมูลสุกร ต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน

                 โดย อำเภอเก้าเลี้ยว