Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ได้แก่

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และจะมีไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ โดยในการจัดนิทรรศการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

(1) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2522 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์และ ความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2522 หมายกำหนดการพระราชพิธี ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น (พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัด พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด) พระราชพิธีเบื้องกลาง (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธี เฉลิมพระราชมณเฑียร การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราทางสถลมารค เป็นต้น) และพระราชพิธีเบื้องปลาย (การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตรา ทางชลมารค)

(2) พระราชกรณียกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่จังหวัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 505 วปร. และ พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เป็นประธานการจัดงานในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ณ บริเวณท้องสนามหลวง มีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขนสด มหกรรมเพลงพื้นบ้าน วงโยธวาทิตจากโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น และการจัดมหรสพสมโภชที่จังหวัดทุกจังหวัด ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด พร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดการจัดมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ซึ่งทุกจังหวัดจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT เพื่อดำเนินพิธีการในส่วนภูมิภาคไปพร้อมกับในส่วนกลาง

ในส่วนของการกำหนดชุดการแสดง ทุกจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดขึ้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสง่างาม และสมพระเกียรติ บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด โดยได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ที่ได้มีการอนุรักษ์ และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายสำหรับผู้ร่วมชมงานทุกช่วงวัย

จึงขอเชิญประชาชนทุกพื้นที่เข้าร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสานึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน

 

โดย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย