ค่านิยมหลักขององค์กร

"พัฒนาคุณภาพงาน มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติโดยเคารพสิทธิ

โปร่งใสสุจริตคงคุณธรรม"