Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.พระธรรมรัตนดิลก ผู้รักษาการแทน เจ้าคณะภาค 4 เป็นประธานเปิดประชุมพระวินยาธิการ คณะสงฆ์ภาค 4 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระพเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ มีพระวินยาธิการผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร รวมจำนวน 240 รูป ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติและฟังบรรยายพิเศษในพิธีเปิดประชุมฯ และภาคบ่าย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ บรรยายในหัวข้อ พระวินยาธิการกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน  มีเอกสารคู่มือพระวินยาธิการ ถวายแก่ผู้เข้าประชุม การประชุมครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนงานในการปกป้องพระพุทธศาสนา ให้พระวินยาธิการทราบบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของพระวินยาธิการ คาดว่าผลที่ได้รับคือการแก้ไขปัญหา ผู้ปลอมบวช ผู้ทำผิดพระธรรมวินัย จะถูกลงโทษและบ้านเมืองสังคมเกิดความสงบสุข

                  โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์