Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 ประกอบด้วย คู่มือตั้งค่า Internet browser  (IE),วิธีนำเข้าข้อมูล และตารางข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด