Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

ปรับปรุงเพิ่มข้อมูลปศุสัตว์เมื่อ 20 สิงหาคม 2562

ปรับปรุงครั้งที่สาม เพิ่มข้อมูลแรงงาน ปี 2562 ไตรมาส 1-2 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562