30 สิงหาคม 2562 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี สู่นวัตกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4 / 2562 ณ ริมทางที่ลานโพธิ์ เขาหน่อ-เขาแก้ว ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ตามที่รัฐบาลและจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ความสำคัญการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรม เผยแพร่ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติให้มีคุณภาพ เพื่อให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

                 โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4 / 2562 เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรม และนำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้สื่อมวลชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์และชุมชนให้ได้มาตรฐานและเผยแพร่สู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง

                 ครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการตามถนนสายเอเชียที่ผ่านตั้งแต่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเมืองนครสวรรค์และอำเภอพยุหะคีรี จากภาคเหนือ สู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีผู้ใช้เส้นทางสัญจรเป็นจำนวนมาก ให้สามารถจอดพัก เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกได้อย่างมีความมั่นใจยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดกิจกรรมตามเส้นทางหลักนี้ ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ Sky Walk “สกายวอล์ค” ริมทางที่ลานโพธิ์ เขาหน่อ-เขาแก้ว , แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ วัดเขาหน่อ และวัดบ้านแดน , แหล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ร้านปุยฝ้ายสวรรค์ เยี่ยมชมภูทอง Golden Hill Village จุดแวะพักสไตล์วินเทจ นครสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้งานอาชีพต่างๆ และเยี่ยมชมฟาร์มผักสด ออแกนิกส์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพเกษตรที่ดี Mountain Farm (เมาท์เทนฟาร์ม) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมฯ จะเป็นแนวทางสำคัญในการสื่อสารการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพสินค้า และบริการให้กว้างขวางออกไป สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

                   เผยแพร่โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์