4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตรวจเยี่ยมติดตามเยาวชนที่เคยได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 ราย คือ ด.ช.สราวุฒิ ศักดี อยู่ ต.ลาดทิพรส และด.ญ.นริชา เขียววอน อยู่ ต.ตาคลี โดยได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษารายละ 2,000 บาท พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

               4 กันยายน 2562  เวลา 15.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้น.ส.นิศมา คำอินทร์ ปลัดอาวุโสและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย พื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ออกเยี่ยม ติดตามการดำเนินชีวิตของ ด.ญ.กชกร ศรีสุข นักเรียนชั้น ป.4 รร.ศึกษาศาสตร์ เยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งทีโรงเรียนและที่บ้าน ต.เก้าเลี้ยว ได้พบเห็นการประพฤติและการปฏิบัติตัวดี ตั้งใจศึกษา เล่าเรียน เป็นเด็กดี

                โดย  อำเภอตาคลี อำเภอเก้าเลี้ยว