ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 และ พื้นที่ศึกษาปกปักษ์ทรัพยากรลานป่า ต.หนองบัว  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

                5 กันยายน 2562 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผู้เข้าอบรมจากสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด เจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ รวม 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้รักษาหวงแหน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 และ พื้นทีศึกษาปกปักษ์ทรัพยากรลานป่า ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

                โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน