5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 จำนวน 445 คน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอและกำนัน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

5 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี  เป็นประธานเปิดโครงการถนนสวยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมพระครูนิภาธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดเขาทองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลฯ วิทยาเขตนครสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และนักศึกษามหาวิทยามหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการถนนสวยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักบริเวณสองฝั่งถนนสุวรรณคีรี -หน้าป้ายมหาวิทยาลัยมหิดลระยะทางประมาณ 2,000 เมตร ทั้งสองฝั่งถนนรวมระทาง 4,000 เมตร ณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  200 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาป่าชุมชนเมืองลดสภาวะโลกร้อนจำนวน 2,000 ต้น ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา ตำบลหนองโพ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนหนองโพพิทยา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ พัฒนากร ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลหนองโพ คณะครูอาจารย์/เด็กนักเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 300 คน

6 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. อำเภอพยุหะคีรี จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. สำหรับผู้ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน  โดยมีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในพิธี รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา 904 วปร. โดยมีประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับพระราชทานบัตรประจำตัวจิตอาสา หมวก และผ้าพันคอ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 83 คน ณ หอประชุมอำเภอพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

6 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีการมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-10 ส.ค.2562 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 241 ราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ฯ  และเหล่ากาชาดจังหวัด ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมเป็นเกียรติ

7 กันยายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณ คลองบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ในคลองบึงบอระเพ็ด ที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำที่จะไหลเข้าสู่บึงบอระเพ็ด โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พรับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บุคลากรในสังกัดอำเภอ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 432 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและกำลังพล จาก อบจ.นครสวรรค์ สถานีประมงบึงบอระเพ็ด มทบ.31

โดย  อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี   อำเภอตาคลี อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเมืองนครสวรรค์