ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

                11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ และมอบกระบือแก่ราษฎรที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ (บ้านสานฝัน ปันสุข) ซึ่งเป็นบ้านที่ทางคณะสงฆ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับครอบครัวราษฎรที่มีฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งในวันนี้ได้ทำการมอบบ้านให้แก่ครอบครัวของ น.ส.บุญหลาย แก้วมุกดา ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง ครอบครัวของ นางสำราญ ยศอ่อน ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง และครอบครัวของ นางศรีวรณ สังข์ศรี ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง รวมจำนวน 3 หลัง และได้กระทำพิธีมอบกระบือให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลทุ่งทอง จำนวน 11 ครอบครัว รวมกระบือ 20 ตัว โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว และพี่น้องประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว

                11 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชน เฉพาะหน้าเร่งด่วน ประจำปี 2562 ให้กับนางสาวนภาวัลย์ อยู่ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากมีอาการผิดปกติทางสมอง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และพักอาศัยอยู่กับยายเพียง 2 คน

โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท และมีผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้

  1. กำนันบรรชา ชื่นชาติ กำนันตำบลหนองกรด และนางนาฏยา ชื่นชาติ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท
  2. บริษัท หลังคาเหล็ก เมทัลชีท โมเดิร์นเอ สาขานครสวรรค์ สนับสนุนแผ่นปิดครอบหลังคาเมทัลชีททั้งหลัง
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ทิพย์นครสวรรค์ก่อสร้าง สนับสนุนหน้าต่าง จำนวน 1 บาน
  4. เจ้าอาวาสวันอัมพวัน(ดอนใหญ่) บริจาค

          - พัดลม 1 ตัว

          - ข้าวสารอาหารแห้ง 1 ชุด

          - ยารักษาโรค 1 ชุด

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด สนับสนุนกระเช้าของขวัญ เครื่องอุปโภค และบริโภค

                 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 17.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จว.นว.สาขาตากฟ้า ทหารจากกองบิน 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหอม ช่องแค และตาคลี จำนวน 43 ราย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค(กิ่งกาชาดอำเภอตาคลี)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในการนี้ อบต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไปแล้ว

                  โดย  อำเภอหนองบัว อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอตาคลี