ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

                12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. อำเภอพยุหะคีรี โดยนายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายวิวัฒน์  ปรารมถ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประมงอำเภอพยุหะคีรี โดยนายนรินทร์  อินสมบัติ และองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว โดย จ.ส.อ.สวัสดิ์  อ่ำทอง นายก อบต.ยางขาว จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ วันที่ 21 ก.ย. 62 ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยให้ทุกจังหวัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วไป เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีนายปรีชา  เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพยุหะคีรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สัสดีอำเภอพยุหะคีรี ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.อ.พยุหะคีรี 11 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี นักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ หนองพังพวย (หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว) ม.3 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

                โดย  อำเภอพยุหะคีรี