13 กันยายน 2562  เวลา 15.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือยาวประเพณี ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ครั้งที่15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยในขบวนพิธีอัญเชิญฯ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทุกส่วนราชการ ปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานโดยอำเภอเก้าเลี้ยว นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว ปลัดอบต.และ จนท.อบต.หัวดง คณะข้าราชการครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส.และชรบ.เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณสนามแข่งเรือวัดหัวดงเหนือ(หน้าวัดหัวดงเหนือ)

                  14 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายให้นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณี ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ครั้งที่15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว หน.ส่วนราชการปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ผู้บริหารและจนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส. ชรบ.และสมาชิก อสม.เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณสนามแข่งเรือวัดหัวดงเหนือ(หน้าวัดหัวดงเหนือ)

                  15 กันยายน 2562   เวลา 17.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการปิดงานและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือยาวประเพณี ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ครั้งที่15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีหน.ส่วนราชการ ปลัดอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วม ณ บริเวณสนามแข่งเรือลำน้ำปิงหน้าวัดหัวดงเหนือ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว

                  โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว