ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

                นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจาก ที่มีสิทธิจะทำได้ มีความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกดำเนินคดี มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท หากกระทำผิดซ้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ

                หากนายจ้างจำเป็นจะต้องจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถจ้างได้เฉพาะแรงงานที่เข้ามา ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานเท่านั้น โดยแรงงานที่เข้ามาทำงานได้ตามระบบ MOU มี 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา

                สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยทางด้านกฎหมายสามารถขอรับคำปรึกษา ด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน กระทรวงยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

                โดย กระทรวงยุติธรรม