ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

ในสถานประกอบการที่มีการจ้างลูกจ้าง การทำงานของลูกจ้างโดยปกติต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่หากงานมีความต่อเนื่องนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน พร้อมทั้งนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ และไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันหยุด หากฝ่าฝืนนายจ้างจะมีความผิด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยทางด้านกฎหมายสามารถขอรับคำปรึกษา ด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน กระทรวงยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

โดย กระทรวงยุติธรรม