16 กันยายน 2562 จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเจ้าหน้าที่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัด กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัด ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน สำหรับการประขุมในวันนี้มีการเปิดเวทีเสวนาผลการติดตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว และการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว

                 โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์