เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมปรินซ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

          ส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ โดยนายวีระพล จันทรสกา ผจก.กปภ.สาขานครสวรรค์และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาอำเภอตาคลี โดย นางสุจิตรา  อินดนตรี ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  ผ่านการประเมินได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

          ทั้งนี้ มาตรฐาน GECC  เกิดขึ้นโดยรัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาการบริการประชาชน เน้นการปรับเปลี่ยนราชการสู่ความเป็นดิจิทัล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาให้เกิดการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายและสามารถเชื่อมโยงบริการรัฐได้เป็นหนึ่งเดียว โดยมีพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)    2.การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation)  3.การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Service) 4.การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)

โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  ,สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์