30 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ประธานสงฆ์  เริ่มต้น ประธานฝ่ายฆราวาส นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะ  จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา

                  มีคหบดี เลี้ยงอาหาร น้ำดื่มผู้มาร่วมงาน จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน แต่เดือนนี้เนื่องจาก วันที่ 28 ตรงกันวันสารทไทย พระสงฆ์ลงปาฏิโมกข์ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 30 กันยายน 2562   ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวและ ฝ่ายศาสนพิธี พิธีกร ดร.สุพรต บุญอ่อน งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

                   โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์