3 ตุลาคม 2562 นางรัชนี นครสันติภาพ พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ทั้ง 20 จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์)ให้มีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก โดยมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวน 46 คน ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

                โดย  สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์