กระทรวงการคลัง เปิดเผยความสำเร็จการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ “ชิมช้อปใช้” มีผู้มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com ในแต่ละวันครบ 1 ล้านคนตามโควตาในแต่ละวัน ทั้งนี้ เมื่อมี ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครบ 1 ล้านคนในแต่ละวัน ระบบจะปิดรับทันที โดยไม่มีการให้เข้าชื่อรอ (waitlist) ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์รับสิทธิ์ตามมาตรการจะต้องกลับเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบและวางแผนการเดินทางให้ดี เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการแล้ว จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS

               ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้สิทธิ์หลังได้รับ SMS 1 วัน สำหรับ G-Wallet กระเป๋า 1 ใช้ได้กับ ร้านขายสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการทุกประเภทในจังหวัดที่ได้เลือกไว้เมื่อลงทะเบียน และสำหรับ G-Wallet กระเป๋า 2 ใช้ได้กับร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าท้องถิ่น บริการที่พัก และบริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน โดยมีเงื่อนไขแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่

               1) หากเริ่มใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋าที่ 1 จะสามารถใช้วงเงิน 1,000 บาท พร้อมสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

               2) หากเริ่มใช้สิทธิ์เฉพาะ G-Wallet กระเป๋า 2 จะสามารถใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่จะถูกตัดสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 1 ไม่สามารถใช้วงเงิน 1,000 บาทได้

              3) หากไม่ใช้สิทธิ์ทั้ง 2 กระเป๋า จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก

              โควตาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ล้านคน ตลอดโครงการคาดว่าว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยประชาชนสามารถทยอยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถเดินทางท่องเที่ยวพร้อมจับจ่ายใช้สอยได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400 กด 7 หรือสอบถามข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

              โดย กระทรวงการคลัง