รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 7.6 พันล้านบาท ดังนี้

               1) เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยประจำ ในกรณีดังนี้

  1. น้ำท่วมบ้านโดยฉับพลันและทรัพย์สินเสียหาย
  2. บ้านถูกน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินเสียหาย
  3. บ้านเสียหายจากน้ำท่วม พายุ น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม

               โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ ทั้ง 3 กรณีต้องเป็นบ้านพักประจำในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติหรือเขต ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน และอำเภอรับรอง ในกรณีที่ประสบภัยซ้ำซ้อน 3 กรณี จะได้รับการช่วยเหลือ แบบเดียว และกรณีประสบภัยทั้งพายุโพดุล และพายุคาจิกิให้ช่วยเหลือเพียงเหตุเดียว

               2) เงินช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ”

               กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย เร่งรัดในการระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเกิดขึ้นอีก และดูแลพี่น้องประชาชนในทุกด้าน เช่น พื้นที่พักพิง อาหาร สุขา และยารักษาโรคต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทั่วถึงทุกพื้นที่ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟู ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชน รวมถึงซ่อมแซมบ้านเรือนให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย ได้ที่สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2637 3000

               โดย กระทรวงมหาดไทย