รัฐบาลได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล พร้อมมอบนโยบายการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) กำหนดให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และกำหนดให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานความร่วมมือ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการเรื่องราว ร้องทุกข์และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

               ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับ ส่วนราชการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

               การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีขอบเขตการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร่วมกันใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศ ด้านที่ 2 การจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ทั้งระบบของหน่วยงาน และด้านที่ 3 การพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ในการแก้ไขปัญหา เชิงวิชาการเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลทุกข์สุขอย่างเป็นธรรม ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงนับเป็นหน้าที่อันสำคัญที่ทุก ๆ หน่วยงานจะได้ทำหน้าที่สานต่อเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพ

               ทั้งนี้ รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111 , โทรศัพท์ Call Center 1111 หรือเว็บไซต์ “www.1111.go.th” ได้ตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

โดย สำนักนายกรัฐมนตรี

             โดย สำนักนายกรัฐมนตรี