รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือในโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เป็นจำนวนเงิน 30,425,000 บาท มีผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือทั้งใน 2 กรณี ทั้งทุกภูมิภาคของประเทศ ประมาณ 12,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562) โครงการให้บริการผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนั้น จะต้องเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย และประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม หรือได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง จึงจะมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ

               สำหรับการยื่นคำร้องแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1) ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเองสามารถเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และ 2) บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่พบเห็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาฯ เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้แจ้งและของผู้สูงอายุ โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่งทั่วประเทศ

               สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

               1) ผู้สูงอายุประสบปัญหาได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือ ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง กรณีเร่งด่วนจะแยกผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายจิตใจ ก่อนเข้าคณะกรรมการพิจารณาฯ กรณีช่วยเหลือเป็นเงินโดยพิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม เป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมทั้งหมดเท่าที่จ่ายจริง ครั้งละไม่เกิน 500 บาท และ

               2) ผู้สูงอายุประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม ปัญหาด้านที่พักอาศัย ให้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม ส่วนปัญหาด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินตามความจำเป็นและเหมาะสม วงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท และจะช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี

               ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในสถานการณ์ภาวะยากลำบาก จะได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางการดำเนินงานทั้งในส่วนของผู้ประสบปัญหาได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้งและประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างทั่วถึงและทำให้สังคมผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าเทียม ทำให้ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำภายในสังคม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร 0 2642 4305 – 6 หรือที่ www.dop.go.th

                 โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์