8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง นำหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กิ่งกาชาด อ.ชุมแสง , สำนักทะเบียน อ.ชุมแสง , สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย อ.ชุมแสง , สนง.สาธารณสุข อ.ชุมแสง , สนง.พัฒนาชุมชน อ.ชุมแสง และ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อ.ชุมแสง  เดินทางออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ อ.ชุมแสง รวมจำนวน 9 ราย  

                 ในการนี้ ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน  ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว

                 โดย  อำเภอชุมแสง