พิมพ์
หมวด: 2.ข่าวทั่วไป
ฮิต: 205

               วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “วันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World hospice and Palliative care day 2019)” เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวที่เหลือเวลาอยู่อย่างจำกัด นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม ณ บริเวณพื้นที่นิทรรศการ 100 ปี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

               วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมในทุกๆ ปี ถือเป็น “วันการดูแลแบบประคับประคองสากล” ปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้น และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ในวาระสุดท้ายผู้ป่วยและครอบครัวจึงมีความทุกข์ทรมานทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จึงมีการบูรณาการการดูแลแบบประคับประคองขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล

                 โดย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์