จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เด็ก สตรี และครอบครัวได้รับผลกระทบจากการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงาน เกิดปัญหาด้านครอบครัว รายได้ไม่เพียงพอ จึงมีการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว” โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินงานคุ้มครองพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม เปิดโอกาสให้สตรีที่ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามความสนใจ ทำให้สามารถมีงานทำเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นกลไกที่ใช้ป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน สตรี ตกเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีและค้ามนุษย์ หรือประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม

                สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ สามารถติดตามข่าวสารการฝึกอบรมผ่านการประชาสัมพันธ์ในสื่อช่องทางต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้ง 8 แห่ง (นนทบุรี เชียงราย ลำพูน ลำปาง ชลบุรี ศรีสะเกษ ขอนแก่น สงขลา) โดยกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนด รายงานตัวและฝึกอาชีพตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะเป็นไปตามความต้องการและความถนัดของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระยะสั้น ผ่านการฝึกอาชีพของผู้ใช้บริการโดยมีวิทยากร/ครู เข้าไปฝึกสอนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อาทิ การจัดทำดอกไม้จันท์ ดอกไม้ประดิษฐ์ การทำขนม ชงกาแฟ ฯลฯ 2) หลักสูตรระยะยาว ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 6 เดือน ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรมจะได้รับบริการต่าง ๆ เช่น ที่พักพร้อมอาหาร ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น บริหารด้านสังคมสงเคราะห์ บริการด้านรักษาพยาบาล อุปกรณ์การเรียน และบริการจัดหางานให้หลังจบหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ฝึกอบรม อาทิ นวดแผนไทย เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก โรงแรมและบริการ ฯลฯ ผู้ที่เข้ารับการฝึกพัฒนาอาชีพเมื่อสำเร็จตามหลักสูตรแล้วจะได้รับการแนะแนวอาชีพและมีการติดตามประเมินผลหลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีงานทำ 1 เดือน

                โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้สตรีผู้ด้อยโอกาสหรือประสบปัญหาการว่างงานและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ผ่านหลักสูตรตามที่ตนเองถนัด และได้นำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวและสังคมต่อไป หากประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โทรศัพท์ 0 2642 5059 หรือที่เว็บไซต์ www.dwf.go.th

                โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์