21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -15.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และทพญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อบริการทันตกรรมแก่ประชาชนฟรี ได้แก่ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และ ขูดหินปูน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

                โดย  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์