21 ตุลาคม 2562 นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเกษตรอาเภอ ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี ซึ่งมีรัฐมนตรีเกษตรฯ ประกาศนโยบายขับเคลื่อนงาน 6 ด้าน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยสร้างรายได้ พร้อมจัดกิจกรรมทางศาสนาและสาธารณกุศล

                 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 และได้ปฏิบัติงานอยู่เคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรมาด้วยความมุ่งมั่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 52 ปี ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

                 ในโอกาสนี้ นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนา เกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร เข้ารับรางวัลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศปี 2562 ในงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี โดยมีรัฐมนตรีเกษตรฯเป็นประธานการมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

                   โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์