Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                23 ตุลาคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยในเวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีสงฆ์ และใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

              ต่อจากนั้นใน เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

              เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น นั่นคือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจนทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช

               เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟ นครสวรรค์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สถานีรถไฟนครสวรรค์ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหารประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล

               เวลา 19.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง รับชมวีดิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทรงประกาศเลิกทาส อีกทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้

                อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารธนาคาร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  ข้าราชการ  พ่อค้า นักศึกษา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ดังนี้

                  เวลา 9.30 น.  นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  ณ บริเวณสถานีรถไฟชุมแสง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวนประมาณ 570 คน

 

                  เวลา 10.00 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอแม่เปิน

                  เวลา 10.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และสถานีรถไฟจันเสน ตำบลจันเสน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 350 คน

                  เวลา 11.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกและทำความสะอาดคลองส่งน้ำด้านการเกษตร ให้มีความสวยงามและไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ ณ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว

                  เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม สระประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตะโก  อำเภอท่าตะโก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

                  นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ทำความสะอาดสถานีรถไฟเขาทอง  ตำบลเขาทอง  อำเภอพยุหะคีรี  มีผู้เข้าร่วมงานพิธี  จำนวน  290  คน

                  โดย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอพยุหะคีรี อำเภอท่าตะโก