23 ตุลาคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยในเวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีสงฆ์ และใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

              ต่อจากนั้นใน เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

              เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น นั่นคือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจนทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช

               เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟ นครสวรรค์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สถานีรถไฟนครสวรรค์ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหารประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล

               เวลา 19.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง รับชมวีดิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทรงประกาศเลิกทาส อีกทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้

                อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารธนาคาร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  ข้าราชการ  พ่อค้า นักศึกษา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ดังนี้

                  เวลา 9.30 น.  นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  ณ บริเวณสถานีรถไฟชุมแสง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวนประมาณ 570 คน

 

                  เวลา 10.00 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอแม่เปิน

                  เวลา 10.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และสถานีรถไฟจันเสน ตำบลจันเสน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 350 คน

                  เวลา 11.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกและทำความสะอาดคลองส่งน้ำด้านการเกษตร ให้มีความสวยงามและไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ ณ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว

                  เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม สระประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตะโก  อำเภอท่าตะโก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

                  นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ทำความสะอาดสถานีรถไฟเขาทอง  ตำบลเขาทอง  อำเภอพยุหะคีรี  มีผู้เข้าร่วมงานพิธี  จำนวน  290  คน

                  โดย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอพยุหะคีรี อำเภอท่าตะโก