24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ อินตาพรม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางนิรัชนี อยู่เย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี ตัวแทนอำเภอตาคลี ปภ. สนง.เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยว ลงพื้นที่ดูพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี โดยสภาพพื้นที่เป็นนาข้าวที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ข้าวได้รับผลกระทบ เป็นจำนวน 6 หมู่บ้าน

               โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์