วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ และนายช่างคุมงาน กรมพัฒนาที่ดิน  ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกลิ่นกระถิน หมู่ 12 ตำบลเนินขี้เหล็ก  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อเร่งการทำงาน  พร้อมปรับแผนงานให้สำเร็จตามระยะเวลา  ขณะนี้กำลังปลูกหญ้าแฝกพร้อมดูแลรดน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ขุดคูยกร่องไม้ผล  ทำทางระบายน้ำเข้าสระเก็บน้ำ  ในพื้นที่โครงการฯ

              โดย นางวาสนา  พ่วงแพ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ : ข่าว/รายงาน  ,นายเอกพงษ์  โพธิ์งาม  นักวิชาการเกษตร : ภาพประกอบ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9