วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ และชุมชมตำบลอ่างทอง จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ร่วมด้วย ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์หญ้าแฝกและเทคนิคการปลูกตามหลักวิชาการ”  ณ โรงเรียนวิมลประชาราษฎร์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งเป็นการขยายผลการดำเนินงานเครือข่ายคนรักษ์แฝกเขต 9

                โดย นางวาสนา  พ่วงแพ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ : ข่าว/รายงาน  ,นางสาวเบญจมาภรณ์  ใจพูม  นักวิชาการเกษตร: ภาพประกอบ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9