ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ นายโอภาส ประภัสโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข57 และพันธุ์ กข41 ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ในพื้นที่ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอลาดยาว อำเภอโกรกพระ และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์

                โดย สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว ชัยวัฒน์  อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์